Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

Welcome to your new site.

Welcome to your new site! You can edit this page by clicking on the Edit link. For more information about customizing your site check out http://learn.wordpress.com/

Latest from the Blog

Kubvumbi wakare

Detembo rakanyogwa nechirungu naDzikamayi Chando (Old April), kubva mugwaro rake rokutanga rinohi ‘Cremation of the Scarecrow’, rikaturikigwa kuChikaranga naSamantha Rumbidzai Vazhure KUBVUMBI WAKARE Chibereko chanyakutumbura, mazamo, mavoko nomusana wamai vangu zvaiva vhu nemvura yangu, zvichindidakadza munyika yakaminama zvandaivona muzvivoni voni zvaitengesewa navashavi Pachiteshi chamabhazi paKudzanayi, vana nyanduri pakutengesa midziyo yavo. Kubvumbi waiihwa mumutinhimira we injini nehovhiyo yehuta, vutsi…

Introduction

My name is Samantha Rumbidzai Vazhure, a bilingual author and poet. I use this space to share articles I write in chiKaranga, as part of my advocacy to preserve the language.  Mavuya! Titure! Venjere venjere!

Get new content delivered directly to your inbox.